หากแม่ของคุณเป็นโรคกระดูกพรุน คุณจะเป็นเหมือนท่านหรือไม่
Banner

ลองนึกดูว่า แม่ของคุณเคยมีกระดูกสะโพกหักหรือไม่ พ่อของคุณมีหลังค่อมหรือไม่ หรือยายของคุณมีส่วนสูงที่ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่ออายุมากขึ้นหรือไม่ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นสัญญาณของโรคกระดูกพรุน หากพวกท่านเคยประสบปัญหากระดูกหักหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกพรุน แสดงว่าครอบครัวของคุณมีประวัติเป็นโรคกระดูกพรุนหรือมีความหนาแน่นของมวลกระดูกต่ำ

หากพ่อหรือแม่ของคุณหรือทั้งสองท่านเคยมีภาวะกระดูกหักจากความเปราะบาง คุณจะมีความเสี่ยงที่กระดูกจะหักหรือไม่?

การทราบข้อมูลประวัติสุขภาพของคนในครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะความแข็งแรงของกระดูกเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การที่มีพ่อแม่เป็นโรคกระดูกพรุน เคยเกิดกระดูกหัก มีส่วนสูงลดลง หรือหลังค่อม เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า ครอบครัวของคุณมีความหนาแน่นของมวลกระดูกต่ำ ซึ่งส่งผลทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักเพิ่มขึ้น1

จากการศึกษาในผู้ชายและผู้หญิงจำนวน 34,928 ราย ที่มีประวัติครอบครัวเคยเกิดภาวะกระดูกหัก บริเวณกระดูกสะโพกหรือกระดูกบริเวณอื่นๆ พบว่า2

  • ความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนสูงขึ้น 22% เมื่อเทียบกับคนที่ครอบครัวไม่มีประวัติการเกิดกระดูกหัก
  • ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 54% หากมีประวัติครอบครัวเคยเกิดกระดูกสะโพกหัก

ผู้หญิงที่เป็นโรคกระดูกพรุนจะมีความหนาแน่นของมวลกระดูกต่ำ ลูกสาวของเธอก็อาจจะเป็นเช่นเดียวกัน

จากการศึกษาของ Seeman และคณะโดยการเปรียบเทียบความหนาแน่นของมวลกระดูกระหว่างผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุนกับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่ไม่เป็นโรคกระดูกพรุน และทำการวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกของลูกสาวของเธอทั้ง 2 กลุ่มเพื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า3

  • ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน มีความหนาแน่นของมวลกระดูกน้อยกว่าผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่ไม่เป็นโรคกระดูกพรุน สูงถึง 33%
  • ลูกสาวของผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน มีความหนาแน่นของมวลกระดูกน้อยกว่าลูกสาวของผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่ไม่เป็นโรคกระดูกพรุน สูงถึง 7%

ประเมินความเสี่ยงของคุณก่อนที่จะเป็นโรคกระดูกพรุน

ประเมินความเสี่ยงได้จากแบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน ของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติกด ตรงนี้ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุน และประเมินความเสี่ยงของคุณ ทำแบบประเมินออนไลน์ แล้วนำผลการประเมินที่ได้ไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยต่อไป

TH-01174-PRO-2020-April

RECENT POSTS

References

1 International Osteoporosis Foundation. Love your bones: Protect your future. 2016. osteoporosis.foundation/educational-hub/material/brochures.

2 Kanis JA, et al. Bone 2004;35:1029–37.

3 Seeman E, et al. N Engl J Med 1989;320:554–58.

4 International Osteoporosis Foundation. Osteoporosis.Risk.Check. 2019. riskcheck.osteoporosis.foundation.