โครงการ FIGHT THE FRACTURE

เป็นโครงการให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วย และผู้ดูแลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะกระดูกหักจากความเปราะบาง ซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากโรคกระดูกพรุนเพิ่มมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยเห็นความจำเป็นของการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดูแลรักษาอาการตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพกระดูกให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการหักของกระดูกที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต